Syekh Ibnu Hisyam al-Anshari | Download Mughni al-Labib ‘An Kutub al-‘Arib

Daftar Isi [Tampil]

Mughni al-Labib ‘An Kutub al-‘Arib.Nama Kitab : Mughni al-Labib ‘An Kutub al-‘Arib.
Pengarang  : Syekh Ibnu Hisyam al-Anshari.Beliau adalah al-Imam al-Allamah Abdullah bin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah bin Hisyam al-Anshari al-Mishri al-Khazraji asy-Syafi’i al-Hanbali. Bergelar “Jamaluddin”, kuniyahnya adalah Abu Muhammad, dan Muhammad ini adalah anaknya yang paling besar.

Ibnu Hisyam dilahirkan di Kairo pada bulan Dzul Qa’dah tahun 708 H/1306 M, dan tumbuh di sana. Beliau mempelajari banyak ilmu pada masanya berupa nahwu, sharaf, fiqh, qiraat, tafsir, adab dan lughat di hadapan para masyaikh pada zamannya dengan penuh kesabaran. 

Beliau bersyair: “Siapapun yang bersabar dalam menuntut ilmu, ia akan menggapai pencapaian. Siapapun yang ingin meminang kebaikan, hendaklah bersabar dalam pengorbanan.
Siapapun yang tidak menundukkan nafsunya dalam menggapai sesuatu yang mulia, maka ia akan hidup lama sebagai orang yang hina.”


Ibnu Hisyam belajar kepada para ulama pada masanya dalam ilmu bahasa Arab, fiqh, hadits, tafsir dan qiraat. Diantara guru-gurunya adalah: pertama, Syaikh Syihabuddin Abdul Lathif bin al-Murahhal, kuniyahnya adalah Abu Faraj (Ibnu Hisyam melaziminya dalam ilmu nahwu).kedua, Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad bin Numair, yang dikenal dengan Ibnu as-Siraj (Ibnu Hisyam belajar ilmu qiraah darinya). Ketiga, Syaikh Tajuddin Ali bin Abdullah at-Tibrizi. Keempat, Syaikh Tajuddin Umar bin Ali al-Fakihani. (Ibnu Hisyam mempelajari syarah al-Isyarah darinya, satu kitab yang membahas ilmu nahwu). Kelima, Imam Ibnu Jama’ah, salah seorang ahli hadits pada masanya. (Ibnu Hisyam belajar ilmu hadits darinya). Keenam, Imam Abu Hayyan an-Nahwi, seorang ahli nahwu yang unggul pada masanya.

Beliau menulis sekitar 50-an kitab Karya-karya beliau diantaranya adalah: Al-I’rab ‘an Qawa’id al-I’rab, Qathr an-Nada wa Ball ash-Shada, Iqamat ad-Dalil ‘ala Shihat at-Tamtsil wa Fasadi Ta-wil,  Audhah al-Masalik ila Alfiyah Ibni Malik, Risalah fi Ahkam Lau wa Hatta, Kifayah Ta’rif fi ‘Ilm at-Tashrif, Al-Kawakib ad-Durriyyah, Masa-il fi I’rab al-Quran, Syarh Qathr an-Nada wa Ball ash-Shada,   Dan lain-lain.Ibnu Hisyam al-Anshari wafat pada hari Kamis malam Jum’at pada bulan Dzul Qa’dah tahun 761 H/1360 M. Beliau dikebumikan setelah shalat Jum’at di pemakaman ash-Shufiyyah  di luar Bab an-Nashr, Kairo.
Salah satu karya beliau Mughni al-Labib ‘An Kutub al-‘Arib dalam hal ini Terbagi menjadi 7 Jilid Yang kesemuanya dapat anda download Dalam link dibawah Ini


Mughni al-Labib ‘An Kutub al-‘Arib jilid I


Mughni al-Labib ‘An Kutub al-‘Arib jilid II

Download Here 


Mughni al-Labib ‘An Kutub al-‘Arib jilid III

Download Here 


Mughni al-Labib ‘An Kutub al-‘Arib jilid IV

Download Here 

Mughni al-Labib ‘An Kutub al-‘Arib jilid VIMughni al-Labib ‘An Kutub al-‘Arib jilid VIIMughni al-Labib ‘An Kutub al-‘Arib jilid VIISemoga Bermanfaat
Previous Post Next Post
close